Sedinte ale Consiliului Local.

 

2023

 

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

 

2020

 

 

2019

 

2016

 

2015

 • Hot. nr. 01/11.02.2015 privind aprobarea Bugetului local ,Bugetul activitatilor autofinantate.
 • Hot. nr. 02/11.02.2015 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2014.
 • Hot. nr. 03/11.02.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi.
 • Hot. nr. 04/11.02.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii.
 • Hot. nr. 05/30.03.2015 privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2014.
 • Hot. nr. 06/30.03.2015 privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de prod. agricol și a carnetului de comercializare a produselor din sectorul vegetal.
 • Hot. nr. 07/30.03.2015 privind aprob. funcționării rețelei școlare pe raza unitatii adm. terit. pentru anul școlar 2015/2016.
 • Hot. nr. 08/30.03.2015 privind aprob. Planului de ocupare a fct. pub. pentru Ap. de specialitate al Primarului, pe anul 2015
 • Hot. nr. 09/30.03.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 10/30.03.2015 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de produse, servicii și lucrări.
 • Hot. nr. 11/30.03.2015 privind aprob. achiziției de servicii de proiectare pentru obiectivul „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA SUDIȚI, JUDEȚUL IALOMIȚA”
 • Hot. nr. 12/30.03.2015 privind apro. retragerii dreptului de folosinta gratuita a unui teren intravilan din dom. privat al com.
 • Hot. nr. 13/30.03.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 14/30.03.2015 privind aprobare a Regulamentului de exploatare în anul 2015 a suprafeței de pajiște comunală.
 • Hot. nr. 50/27.11.2015 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015.
 • Hot. nr. 51/27.11.2015 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al III-lea 2015.
 • Hot. nr. 52/27.11.2015 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 53/27.11.2015 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 54/27.11.2015 privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului.
 • Hot. nr. 55/27.11.2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016.
 • Hot. nr. 56/27.11.2015 privind desemnarea reprezentantului C.L. in Comisia pt. Evaluarea si Asigurarea Calităţii din Şcoala gimnazială „Apostol D Culea” Sudiţi.
 • Hot. nr. 57/27.11.2015 privind folosirea clădirii Extindere Sediu C.L. pentru găzduirea unor evenimente culturale și familiale.
 • Hot. nr. 58/27.11.2015 privind actualizarea inventarelor bunurilor aparținînd domeniuuli privat al comunei Sudiți.
 • Hot. nr. 59/27.11.2015 privind aprobarea scoaterii din inventar a unor mijloace fixe și obiecte de inventar.
 • Hot. nr. 60/27.11.2015 privind conferirea “ Titlului de Cetățean de onoare al comunei Sudiți ”
 • Hot. nr. 61/17.12.2015 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2015.
 • Hot. nr. 62/17.12.2015 privind organizarea structurii de specialitate cu atribuții în domeniul urbanismului.
 • Hot. nr. 63/17.12.2015 privind modificarea art. 1 din hotărîrea nr. 23/4.04.2013.
 • Hot. nr. 64/17.12.2015 privind reevaluarea bunurilor aparținînd domeniului public al UAT Sudiți.
 • Hot. nr. 65/17.12.2015 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru organizarea Etapei a III-a a Sărbătorii Bobotezei,în data de 6 ianuarie 2016.
 • Hot. nr. 66/17.12.2015 privind stabilirea numărului maxim de posturi în Organigrama Aparatului de spec. al Primarului.
 • Hot. nr. 67/17.12.2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă perioada ianuarie-martie 2016.
 • Hot. nr. 68/17.12.2015 privind privire la aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al IV-lea 2015.

 

2014

 • Hot. nr. 01/10.01.2014 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar.
 • Hot. nr. 02/31.01.2014 privind aprob. bug. loc, bug. act. autofin, Listei de invest.si Planului de achizitii publice pe anul 2014.
 • Hot. nr. 03/31.01.2014 privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pe anul 2013.
 • Hot. nr. 04/31.01.2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 05/31.01.2014 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2014.
 • Hot. nr. 06/31.01.2014 privind actualizarea organizării apărării împotriva incendiilor în U.A.T. COMUNA SUDIȚI
 • Hot. nr. 07/31.01.2014 privind inst. unor reguli si mas. oblig. de apărare împotriva incendiilor, corel. cu niv. si natura risc. loc.
 • Hot. nr. 08/31.01.2014 privind ACTUALIZAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI
  VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI SUDITI.
 • Hot. nr. 09/31.01.2014 privind num. cadrului teh. cu atrib. in dom. apararii impotriva incendiilor a incendiilor la niv. loc. Suditi.
 • Hot. nr. 10/31.01.2014 privind aprobarea investițiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014-2020 și a alocării din
  bugetul local a valorii cofinanțării asistenței tehnice pentru elaborarea aplicației de finanațare a investițiilor.
 • Hot. nr. 11/31.01.2014 privind aprobarea aderării unor unități adm-terit. la Asoc. de Dezv. Intercomunitară „Apă-Canal Cța”
 • Hot. nr. 12/31.01.2014 privind aprob. pl. anual de acţ. de interes loc. ce se vor org. cu benef. de ajut. soc.apţi de muncă
 • Hot. nr. 13/31.01.2014 privind aprobarearea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
 • Hot. nr. 14/31.01.2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 15/27.02.2014 privind aprobarea functionarii retelei scolare pe raza unitatii adm. terit. pt. anul scolar 2014/2015.
 • Hot. nr. 16/27.02.2014 privind aprobarea Regulamentului de exploatare și procedurii de închiriere a pajiștii comunale.
 • Hot. nr. 17/27.02.2014 privind aprobarea măsurilor privind amplasarea și autorizarea a mijloacelor de publicitate.
 • Hot. nr. 18/27.02.2014 privind modificare a hotararii nr. 4/31.01.2014 privind aprobarea imp. si taxelor locale pt. anul 2014.
 • Hot. nr. 20/10.04.2014 privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2013.
 • Hot. nr. 21/00.04.2014 privind aprobarea scoaterii din inventar si valorificarea prin vanzare a unor mijloace fixe.
 • Hot. nr. 22/10.04.2014 privind aprobarea aderării unor unit adm-ter. la Asociația de Dezv. Intercomunitară „Apă-Canal C-ța”
 • Hot. nr. 23/10.04.2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 24/10.04.2014 privind modificarea hotararii nr. 4 din 31.01.2014 privind aprob. imp. si taxelor locale pt. anul 2014.
 • Hot. nr. 25/30.04.2014 privind aprobarea Planului de parcelare a suprafeței de islaz comunal, în vederea închirierii de către
  solicitanții crescători de animale, persoane fizice sau juridice și a duratei contractelor de închiriere.
 • Hot. nr. 26/29.05.2014 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 27/29.05.2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I 2014.
 • Hot. nr. 28/29.05.2014 privind modificarea hotărîrii nr. 4/30.01.2013 privind impozitele și taxele locale.
 • Hot. nr. 29/29.05.2014 privind darea în administrarea IPJ ialomița a spațiului în care funcționează Postul de Poliție Sudiți.
 • Hot. nr. 30/29.05.2014 privind aprobarearea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului.
 • Hot. nr. 31/29.05.2014 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a comunei Sudiți.
 • Hot. nr. 32/29.05.2014 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei.
 • Hot. nr. 33/29.05.2014 privind înființarea comisiei mixte de identif. a ter. din dom. public și privat al com. ocupate abuziv.
 • Hot. nr. 34/10.06.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru un obiectiv de investitii.
 • Hot. nr. 35/10.06.2014 privind cofinantarea unui obiectiv de investitii.
 • Hot. nr. 36/10.06.2014 privind aprobarea depunerii cererii unice de sprijin pentru suprafața de pășune comunală.
 • Hot. nr. 37/30.07.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 38/30.07.2014 privind rectificare a bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 39/30.07.2014 privind aprobarea bugetului final pentru proiectul IMBUNĂTĂȚIREA REȚELEI DE DRUMURI.
 • Hot. nr. 40/30.07.2014 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A.IFN.
 • Hot. nr. 41/30.07.2014 privind completarea/ abrogarea unor prevederi din hotărîrea nr. 4/31.01.2014.
 • Hot. nr. 42/14.08.2014 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 43/14.08.2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al II-lea 2014.
 • Hot. nr. 44/14.08.2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi.
 • Hot. nr. 45/14.08.2014 privind constituirea Comisiei Locale de ordine publică la nivelul comunei SUDIȚI.
 • Hot. nr. 46/14.08.2014 privind aprobarearea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului.
 • Hot. nr. 47/14.08.2014 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren intrav. din domeniul privat al com. pt. construire de locuinta.
 • Hot. nr. 48/14.08.2014 privind aprobarea unor măsuri de siguranță publică.
 • Hot. nr. 49/05.09.2014 privind aprobarea documentaţiei şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică “ MODERNIZARE STRADA AUREL PANĂ ETAPA II, COMUNA SUDITII, JUD. IALOMITA ”
 • Hot. nr. 50/05.09.2014 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 51/26.09.2014 privind aprobarea listei și cantității de materiale rezultate din înlocuirea tîmplăriei de lemn cu PVC la clădirea extindere sediu CL.
 • Hot. nr. 52/26.09.2014 privind reactualizarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public de interes local al com. Sudiți
 • Hot. nr. 53/26.09.2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 54/28.10.2014 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 55/28.10.2014 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al III-lea 2014.
 • Hot. nr. 56/28.10.2014 privind aprobarea unui sprijin financiar către Parohia Gura văii pentru montare ferestre și ușă PVC la Casa Parohială Gura văii.
 • Hot. nr. 57/28.10.2014 privind aprobarea Organigramei,Statului de funcții și Regulamentului de organizareși funcționare a Poliției locale,compartiment în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului.
 • Hot. nr. 58/28.10.2014 privind aprobarea transmiterii fără plată către Parohia Gura văii, a dreptului de proprietate asupra imobilului- teren intravilan aferent construcției bisericii.
 • Hot. nr. 59/28.10.2014 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Casa Parohială Gura văii, a dreptului de folosință gratuită asupra imobilului- teren intravilan aferent construcției.
 • Hot. nr. 60/28.10.2014 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui teren intravilan din domeniul privat al comunei, pentru construire de locuinta.
 • Hot. nr. 61/28.10.2014 privind aprobarea desemnarea reprezentantului CL în CA al Școlii Apostol D Culea Sudiți.
 • Hot. nr. 62/28.11.2014 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2014.
 • Hot. nr. 63/28.11.2014 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 64/28.11.2014 privind aprobarea unor înlesniri la plata obligațiilor fiscale.
 • Hot. nr. 65/28.11.2014 privind actualizarea inventarului bunurilor aparținînd domeniuli public de interes local.
 • Hot. nr. 66/28.11.2014 privind actualizarea inventarelor bunurilor aparținînd domeniului privat al comunei Sudiți.
 • Hot. nr. 67/28.11.2014 privind aprobarearea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului
 • Hot. nr. 68/28.11.2014 privind aprobarea dispoziției de șantier nr.1/2014.

 

 

2013

RECTIFICARE ACTE NORMATIVE

 • Hot. nr. 02/30.01.2013 privind validarea mandatului unui consilier local.
 • Hot. nr. 03/30.01.2013 privind completarea comisiei de specialitate ''Agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism'' din cadrul consiliului local al com. Suditi, jud. Ialomita.
 • Hot. nr. 04/30.01.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
 • Hot. nr. 05/30.01.2013 organizarea apararii impotriva incendiilor in localitatea SUDITI
 • Hot. nr. 06/24.01.2013 privind reglementarea modului de executare al lucrarilor cu foc deschis, fumatul si modul de gestionare a deseurilor si ambalajelor.
 • Hot. nr. 07/30.01.2013 privind reorg. ''SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA'' al com. Suditi, jud. IL.
 • Hot. nr. 08/06.03.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 10/06.03.2013 privind aprobarea Statutului localitatii.
 • Hot. nr. 11/06.03.2013 privind aprobarea Planului annual de acţiuni de interes local ce se vor organiza cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă
 • Hot. nr. 12/06.03.2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 13/06.03.2013 privind aprobarea functionarii retelei scolare pe raza unitatii administrativ teritoriale.
 • Hot. nr. 14/06.03.2013 privind modificarea hot. nr. 4/30.01.2013 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pt. 2013.
 • Hot. nr. 15/04.04.2013 privind aprobarea Bugetului local ,Bugetul activitatilor autofinantate ,Listei de investitii si Planului de achizitii publice pe anul 2013.
 • Hot. nr. 16/04.04.2013 privind aprobarea excedentului bugetar pe anul 2012.
 • Hot. nr. 17/04.04.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita, Asociatiei sportive Ialomita Suditi, a unei suprafete de teren in vederea construirii unui teren de fotbal.
 • Hot. nr. 18/04.04.2013 privind aprob. Programului de masuri privind organizarea pasunatului pe islazul comunal in anul 2013.
 • Hot. nr. 19/04.04.2013 privind aprobarea scoaterii din inventar si valorificarea prin vanzare a unor mijloace fixe.
 • Hot. nr. 20/04.04.2013 privind aprobarea atribuirii in folosinţă gratuită a unui teren intravilan din domeniul privat al comunei,pentru construire de locuinta.
 • Hot. nr. 21/04.04.2013 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului în comuna Suditi.
 • Hot. nr. 23/04.04.2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului local aferent pentru localitatea Suditi.
 • Hot. nr. 24/26.04.2013 privind aprob. documentatiei „Plan urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent, pt. Centrală electrică fotovoltaică 2,4 MW Suditi, judetul Ialomita.
 • Hot. nr. 25/26.04.2013 privind stabilirea datei pentru organizarea evenimentului„Ziua comunei Suditi, judetul Ialomiţa”
 • Hot. nr. 26/20.05.2013 privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2012.
 • Hot. nr. 27/20.05.2013 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I 2013.
 • Hot. nr. 28/20.05.2013 privind rectificare a bugetului local aprobat pe anul 2013.
 • Hot. nr. 29/20.05.2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 30/20.05.2013 privind privind conferirea titlului de“Cetățean de onoare” al comunei Sudiți.
 • Hot. nr. 31/20.05.2013 privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 32/28.06.2013 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2013.
 • Hot. nr. 33/28.06.2013 privind aprob. prop. de solicit. a avizului conform pentru schimb. dest. Sc. primare din satul Gura văii
 • Hot. nr. 34/28.06.2013 privind aprobarea modificării Regulamentuluib Serviciului de alimentare cu apă și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă- Partea Dispoziții Generale
 • Hot. nr. 35/28.06.2013 privind revocarea hotararii nr.17din 04.04.2013 privind aribuire in folosință gratuită Asociației sportive Ialomița Sudiți, a suprafeței de 16000 mp teren categoria intravilan.
 • Hot. nr. 36/31.07.2013 privind aprobarearea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului
 • Hot. nr. 37/31.07.2013 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al II-lea 2013.
 • Hot. nr. 38/27.09.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 39/27.09.2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 40/27.09.2013 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2013
 • Hot. nr. 41/27.09.2013 privind desemnarea reprezentantului UAT să reprezinte comuna in raporturile juridice cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoo-2009 Țăndărei și SC ADI Ecoo-2009 S.r.l. Țăndărei
 • Hot. nr. 42/27.09.2013 privind aprob. atrib. in fol. gratuita a unui teren intr. din dom. privat al com, pt. constr. de locuinta
 • Hot. nr. 43/18.11.2013 privind aprob. Strategiei de tarifare pentru serviciul public de apă şi canalizare în perioada 2014-2020
 • Hot. nr. 44/18.11.2013 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al III-lea 2013.
 • Hot. nr. 45/18.11.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru Aparatul de specialitate al Primarului
 • Hot. nr. 46/18.11.2013 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi
 • Hot. nr. 47/18.11.2013 privind aprob. Pl. local de actiune pt. zone decl. vulnerabile la nitrati din surse agr. aflate pe ter. UAT
 • Hot. nr. 48/18.11.2013 privind rectificare a bugetului local aprobat pe anul 2013.
 • Hot. nr. 49/18.11.2013 privind aprobarea compensării unor sume datorate bugetului local.
 • Hot. nr. 50/18.11.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 55/17.12.2013 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2013.
 • Hot. nr. 56/17.12.2013 privind aprobarea organizării Sărbătorii Bobotezei, în data de 06.01.2014 și a Regulamentului de organizare și desfășurare a evenimentului.

 

 

2012

 • Hot. nr. 07/10.07.2012 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2012
 • Hot. nr. 08/10.07.2012 privind aprob. decontarii navetei cadrelor didactice din Şcoala cu cls. I-VIII „Apostol D. Culea” Suditi.
 • Hot. nr. 09/10.07.2012 privind aprobarea atribuirii in folosinţă gratuită a unui teren intravilan din domeniul privat al comunei,pentru construire de locuinta.
 • Hot. nr. 10/10.07.2012 privind aprobarea Planului annual de acţiuni de interes local ce se vor organiza cu beneficiarii de ajutor social apţi de muncă.
 • Hot. nr. 11/10.07.2012 privind privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de functii al Primarului comunei Suditi.
 • Hot. nr. 12/10.07.2012 privind privind aprobarea reactivării echipei comunale de fotbal in cadrul Asociaţiei sportive “Ialomiţa.
 • Hot. nr. 13/10.07.2012 privind schimbarea denumirii Şcolii cu cls. I-VIII „Apostol D. Culea” Sudiţi.
 • Hot. nr. 14/10.07.2012 privind privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier local.
 • Hot. nr. 15/10.08.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Suditi in Consiliul de administratie al Şcolii gimnaziale „Apostol D Culea” Suditi.
 • Hot. nr. 16/10.08.2012 privind desemnarea reprezentantului C.L. Sudiţi in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii.
 • Hot. nr. 17/10.08.2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Suditi in comisia pentru punerea in aplicare a Legii 15/2003.
 • Hot. nr. 18/10.08.2012 privind imputernicirea primarului comunei sa reprezinte comuna in Asociaţia Grupul de Actiune Locala „Dunarea de Jos” subregiunea „Bordusani-Giurgeni.
 • Hot. nr. 19/10.08.2012 privind imputernicirea primarului comunei sa reprezinte comuna in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Ecoo-2009” Tandarei si in S.C. ADI‚Ecoo-2009” S.r.l. Tandarei.
 • Hot. nr. 20/10.08.2012 privind imputernicirea primarului comunei sa reprezinte comuna in Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ Apă- Canal” Constanţa.
 • Hot. nr. 21/10.08.2012 privind aprob. tarifului pe metrul cub de apa livrata populatiei si altor utilizatori pana la 31.12.2012.
 • Hot. nr. 22/10.08.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 23/28.09.2012 privind privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
 • Hot. nr. 24/28.09.2012 privind rectificarea bugetului local aprobat pe anul 2012.
 • Hot. nr. 25/28.09.2012 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al II-lea 2012.
 • Hot. nr. 26/28.09.2012 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Suditi, jud. IL.
 • Hot. nr. 27/28.09.2012 privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de compart. asistenta sociala pentru perioada 2012 - 2016, a Codului etic al personalului care oferă servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale si a Regulamentul de organizare si functionare a Compartimentului asistenta sociala.
 • Hot. nr. 28/28.09.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Primăriei comunei Sudiţi judeţul IL.
 • Hot. nr. 38/22.11.2012 privind rectificare a bugetului local aprobat pe anul 2012.
 • Hot. nr. 39/22.11.2012 privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului ' IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI , COMUNA SUDITI, JUD. IALOMITA'
 • Hot. nr. 40/21.12.2012 privind rectificarea a bugetului local aprobat pe anul 2012.
 • Hot. nr. 41/21.12.2012 privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul al IV lea 2012.
 • Hot. nr. 42/21.12.2012 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din Scoala gimnaziala „Apostol D Culea” Suditi.
 • Hot. nr. 43/21.12.2012 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2012.
 • Hot. nr. 44/21.12.2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

 

 • Proiect hot. nr. 46/02.11.2012 privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvolare Intercomunitara „Apa Canal Constanta si a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa.
 • Proiect hot. nr. 47/02.11.2012 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ-teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta.
 • Proiect hot. nr. 49/20.11.2012 privind aprobarea Proiectului tehnic al obiectivului ' IMBUNATATIREA RETELEI DE DRUMURI , COMUNA SUDITI, JUD. IALOMITA'

 

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR. All Rights Reserved.